สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

ขณะนี้ AWID กำลังทำงานกับคณะกรรมการการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เพื่อดูแลให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในการประชุมต่างๆ ในเวทีฟอรัมเป็นไปได้มากที่สุด โดยคณะกรรมการได้ตรวจสอบการเข้าถึงสถานที่ประชุม โรงแรมใกล้เคียง ระบบขนส่ง ตลอดจนภาษาที่ใช้ในสถานที่ประชุมแล้ว

แนวทางป้องกันโควิด-19 ในที่ประชุม AWID

AWID มุ่งมั่นที่จะลดความเสี่ยงจากโควิดที่เกิดจากการรวมตัวของคนจำนวนมากให้น้อยที่สุดและให้ความสำคัญลำดับแรกต่อความปลอดภัยของผู้เข้าประชุม คนทำงานในที่ประชุม ตลอดจนชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพฯและประเทศไทย ความมุ่งมั่นนี้สะท้อนคุณค่าที่เรามีต่อการใส่ใจดูแลนักสิทธิสตรี ความยุติธรรมกับความพิการ การต่อต้านอาณานิคม การเข้าถึง และความสมานสามัคคีในหมู่คนงาน

แม้กฎระเบียบที่ใช้ควบคุมโควิดจะได้รับการผ่อนปรนทั่วโลก ทว่าการระบาดของโควิดยังคงเป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพและความปลอดภัย นอกไปจากเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต การติดโควิดแม้ในกรณีที่อาการไม่รุนแรงยังอาจส่งผลข้างเคียงระยะยาวตลอดจนความพิการ ซึ่งความเสี่ยงนี้สูงมากโดยเฉพาะกับชุมชนที่มีความเปราะบางในซีกโลกฝั่งใต้ ผู้มีความพิการ ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากหลายปัจจัย

การรวมตัวกันของคนจำนวนมากในพื้นที่ย่อมมีความเสี่ยงระดับหนึ่ง เราจึงจะดำเนินชุดมาตรการหลายระดับเพื่อลดการแพร่ของเชื้อโรคและดูแลให้พื้นที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้มากกว่าเดิม มาตรการเหล่านี้รวมถึง

  • ตรวจโควิดในที่ประชุมฟรีให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ผู้เข้าร่วมประชุมต้องมีผลตรวจเป็นลบจึงเข้าร่วมประชุมได้
  • แนวทางแยกตัวผู้มีผลตรวจเป็นบวก
  • ใช้ระบบกรองอากาศที่สถานที่ประชุมได้ติดตั้งและใช้งานในขณะนี้
  • กำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนใส่หน้ากากอนามัยคุณภาพสูงซึ่ง AWID จะจัดหาให้ (เว้นแต่มีเหตุผลทางการแพทย์)

การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเวที AWID Forum หมายถึงว่าท่านตกลงจะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี (Code of Conduct) ของเรา รวมถึงแนวทางความปลอดภัยจากโรคโควิด ซึ่งหมายถึงการใส่หน้ากากอนามัย (เว้นแต่มีเหตุผลทางการแพทย์) และการจัดหาหลักฐานผลตรวจโควิดที่เป็นลบด้วย

เราจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันโควิดเพิ่มเติมในเร็วๆ นี้